کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
چین توریستی - L عادی 420 دلار 30 30
چین تجاری - DBL فوری 550 دلار 60 30
چین توریستی - L فوری 450 دلار 30 30
چین گروهی حداقل 5 نفر ( فوری ) 125 دلار طبق تاریخ پرواز 30روز
چین تجاری چین فوری - M 650 دلار 90 30